S.Y.B.A.
Item Name / Description Rate
SEMESTER - 3
Samagralaxi arthashashtra - 1 Rs. 65
Nanu, banking ane rashtriya arthvidhan - 1 Rs. 105
Sahakar - 1 Rs. 55
Manorogshashtra Rs. 56
samaj lakshi manovignyan Rs. 45
Swapnavasdatam Rs. 65
Kavyaprakash Rs. 120
Kadambari Rs. 48
semester-4
Samagralakshi arthashastra-2

Rs. 65

nanu banking and rashtriya arthvidhan-2 Rs. 68
Sahkar-2 Rs. 80
samayojnu manovignyan Rs. 58
Samajlakshi manovignyan-2 Rs. 45
svashtiya manovignyan Rs. 45
Raghuvansaham Rs. 40
Kavyaprakash Rs. 65
Prices as on:01-04-2015